Natalizumab – hodnocení studií

KLINICKÝ EFEKT LÉČBY NATALIZUMABEM JE ZŘEJMÝ VELMI ČASNĚ

Natalizumab je humánní monoklonální protilátka cílená proti adhezivní molekule alfa4-integrinu, která se užívá k terapii roztroušené sklerózy (RS). Natalizumab je v běžné klinické praxi často užíván v situaci, kdy dochází k exacerbaci nemoci během léčby interferonem beta či glatirameracetátem. Zvláště u těchto pacientů je jedním z hlavních cílů snížit aktivitu onemocnění co nejdříve. Již ve fázi II studie u pacientů s RS, kdy byl srovnáván efekt natalizumabu oproti placebu, byly jasně viditelné změny v ložiscích odpovídajících zánětlivé aktivitě na zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance. Tyto změny byly viditelné již po první infuzi a přetrvávaly v průběhu následujících 6 měsíců. Toto ukazovalo na velmi rychlý nástup působení natalizumabu.

S cílem posoudit, jak rychle po zahájení terapie natalizumabem se jeho efekt stane klinicky zřejmým, byly analyzovány údaje ze dvou studií – studie AFFIRM (natalizumab oproti placebu ve fázi III) a mezinárodní observační studie Tysabri® Observational Program (TOP). V analýze se autoři zaměřili na roční míru relapsů (annualized relaps rate – ARR) hodnocenou v 3měsíčních periodách a na dobu do prvního relapsu.

Ve studii AFFIRM natalizumab snížil ve srovnání s placebem ARR ve 3 měsících po zahájení terapie jak v obecné populaci pacientů s RS (0,30 oproti 0,71; p < 0,0001), tak i u pacientů s vysoce aktivní chorobou (0,30 oproti 0,94; p < 0,0039). Nízká ARR byla udržena v období 2letého období studie. Riziko relapsu u pacientů zařazených do AFFIRM studie, kteří byli léčeni natalizumabem, bylo také statisticky významně sníženo. Ve studii TOP se také potvrdila rychlá redukce ARR (1,99 při zahájení oproti 0,26 v periodě 0–3 měsíců po zahájení léčby; p < 0,0001).

Léčba natalizumabem tedy vede k rychlé a setrvalé redukci aktivity onemocnění. Toto snížení aktivity RS, které se objevuje již v prvních 3 měsících léčby, bylo zřejmé dokonce i u pacientů s aktivnější formou RS.

(eza)

Zdroj: Kappos et al. Clinical affects of natalizumab on multiple sclerosis appeal early in treatment course. J Neurol. – publikováno online 5. ledna 2013; doi: 10.1007/s00415-012-6809-7

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.